Para cualquier duda, llámanos al
91 122 14 52
CONSULTA NUESTRA
OFERTA FORMATIVA
 

Plataforma SabentisPlus

Oferta de Cursos

Tipos de Cursos:
Temas:
Idioma:
Palabras clave:
Tipo: Curso
Temas: Ergonomía y psicosociología  
Presentación
Programa
Introducció

En els últims 20 anys s'ha estès, de forma cada vegada més gran, la utilització d'equips informàtics en tots els àmbits del treball. Aquests ajuden a l'usuari proporcionant major velocitat, eficàcia i qualitat en la realització de les seves tasques. Fins i tot han permès l'aparició de noves formes en el treball com el teletreball.

No obstant això, si no es tenen en compte determinats factors de risc associats amb les pantalles visualització, es poden produir alteracions en la salut dels treballadors.

Les principals alteracions de la salut que poden produir-se en el treball amb pantalles de visualització són degudes, bàsicament, a riscos per a la vista i els problemes físics i de càrrega mental, així com el possible efecte combinat dels mateixos.

Amb motiu de l'aparició del Reial Decret 488/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclou pantalles de visualització, considerem necessària la creació de cursos com aquest que pretén donar una visió, des del punt de vista de l'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, dels principals factors que poden produir alteracions de salut en les persones que treballen amb aquestes pantalles, i tracta, al mateix temps, de proposar les mesures preventives adequades per evitar aquestes alteracions. Amb l'objectiu de facilitar la relació entre els temes tractats i l'esmentat RD 488/1997, en cada apartat del curs s'inclou una referència del text del Reial decret referit al tema tractat.


Objectius formatius

Objetius Generals

  • Coneixer els principals riscos per la salut en el treball amb Pantalles de Visualització de Dades(PVD).
  • Coneixer les principals mesures preventives en el treball amb PVD.
Objetius Específics
  • Coneixer les alteracions per la salut que es poden produir per treballar amb PVD adoptant postures forçades.
  • Coneixer les alteracions per la salut que es poden produir per treballar amb PVD amb una il·luminació incorrecta.
Objetius Operatius
  • Identificar mitjançant l'observació del lloc de treball les postures forçades més habituals en treballs amb PVD.
  • Aplicar les mesures correctores necessàries per evitar postures forçades en el treball amb PVD.
  • Identificar els problemes d'il · luminació més habituals en el treball amb PVD.
  • Aplicar les mesures preventives necessàries per evitar els problemes que una il · luminació incorrecta pugui produir en el treball amb PVD.

0
 
QUIRÓN PREVENCIÓN powered by Sabentis™
Privacidad y Aviso legal
Todos los derechos reservados

Síguenos en: