Llámanos al
91 122 14 52
CONSULTA NUESTRA
OFERTA FORMATIVA
 

Plataforma SabentisPlus

Oferta de Cursos

   
 
Buscar:    

Tipo: Curso
Temas: Nivel básico de prevención
Modalidad: Online
Dedicación: 30 Horas
Presentación
Programa

Introducción

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals estableix els drets, les obligacions i les responsabilitats dels diferents agents socials i de les diferents Administracions Públiques en tot el que es refereix a la protecció de la salut dels treballadors en el treball.

Entre els drets més rellevants dels treballadors es troba el de participar en la política i en les accions de prevenció a l'empresa.

Però per a l'exercici responsable d'aquest dret de participació requereix que els treballadors tinguin coneixement suficient de les tècniques preventives. Per aquest motiu, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals determina que els empresaris estan obligats a facilitar la informació i la formació necessària als treballadors sobre els riscos derivats del treball i la forma d'evitar i reduir-los.

A més, per garantir al màxim la participació dels treballadors en l'activitat preventiva de les empreses, la Llei defineix la figura del delegat de prevenció, les competències i facultats estableix en el seu article 36.

Conseqüència directa de la Llei de Prevenció és el Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Aquest Reglament classifica les funcions de tipus preventiu en els nivells bàsic, intermedi i superior; i detalla quins són exactament aquestes funcions. Així, l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament és una descripció de les funcions del nivell bàsic de l'activitat preventiva.

D'altra banda, el Reglament dels serveis de prevenció fixa els coneixements mínims necessaris per exercir les funcions de cada nivell i les hores lectives mínimes per impartir-los. En particular, en l'Annex IV del mateix es desenvolupa el "Contingut mínim del programa de formació per al'exercici de les funcions de nivell bàsic" i s'estableixen les hores lectives mínimes de cada part del temari, segons es tracti de desenvolupar les funcions de nivell bàsic en una empresa inclosa en l'Annex I del Reglament (50 hores en total) o no inclosa en ell (30 hores).

Finalment la Llei 54/2003 estableix la figura del Recurs Preventiu, i s'entén com a tal una o diverses persones designades o assignades per l'empresa, amb formació i capacitat adequada, que disposa dels mitjans i recursos necessaris, i són suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives que així ho requereixin.

En resum, el programa de nivell bàsic està pensat per a la formació de:

  • Treballadors designats per l'empresari per a ocupar-se d'activitats preventives bàsiques.
  • Personal de nivell bàsic dels serveis de prevenció.
  • Recursos Preventius.

La comparació de les competències dels delegats de prevenció amb les funcions del nivell bàsic de l'activitat preventiva, i l'anàlisi del contingut mínim del programa esmentat, porten a la conclusió que tal programa és adequat, també per a la formació de delegats de prevenció .

El contingut del curs s'agrupa en quatre mòduls:

MÒDUL I: Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball
Estableix els fonaments i el marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals.


MÒDUL II: Riscos Generals i la seva prevenció
 Descriu les diferents situacions de risc en l'empresa i proposa, si escau, mesures preventives.


MÒDUL III: Elements Bàsics de Gestió de la Prevenció de Riscos
 Analitza la forma d'organitzar la prevenció de riscos laborals a l'empresa i prepara al treballador per a la participació en les accions d'emergència i primers auxilis.


MÒDUL IV: Riscos específics i mesures preventives en funció de l'activitat de l'empresa.
 S'analitzen els riscos més habituals que es poden presentar en els llocs de treball, en funció de l'activitat desenvolupada per l'empresa.


0
 
QUIRÓN PREVENCIÓN powered by Sabentis™
Privacidad y Aviso legal
Todos los derechos reservados

Síguenos en: